World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว

swd

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเอกสังคมศึกษารายละเอียดคลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558

IMG_2994

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันสุทรภู่ โดยจัดกิจกรรมบวงสรวงและขับเสภาดุดีท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลกผู้สื่อสารภาษาไทยได้งดงามและเพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญ ที่มีความถนัดด้านภาษา เวลา 9.00 น ณ บริเวณ สวนวรรณคดีและเวลา 13.00 น ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน เป็นกล่าวเปิดการแสดง กิจกรรมได้จัดการประกวดแต่งเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย และการแสดงละครโดยคณะนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน… เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_3013IMG_3024IMG_305711140363_118893771779232_3930855106787501828_n11401192_118894748445801_9047812721133658257_n148768_118895251779084_2982617426857452117_n1610953_118894838445792_7619878421777275692_n22600_118896655112277_1890900068433269117_n11050785_118897395112203_4752228098821511861_n11220115_118898115112131_3150115798744884491_n

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

IMG_2777

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และเพื่อสงเสริมคุณธรรมความกัญญู และเชิดชูวัฒธรรมประจำชาติ เป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนจะเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนว่างแดนดิน

IMG_2633IMG_2756IMG_2646IMG_2769IMG_2732IMG_2772IMG_2767

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก ชีววิทยา

swd

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา

swd

โรงเรียนสว่างแดนดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนั้นโรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยมีรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิทยาศาสตร์

swd

ด้วยโรงเรียนสว่างแดนดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทน ครูช่วยราชการศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนั้นโรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยมีรายละเอียดที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

IMG_2208

IMG_2085IMG_2114IMG_2195IMG_2245IMG_2297IMG_2325

โรงเรียนสว่างแดนดิน โดย ผู้อำนวยการ สถาพร โชว์สูงเนิน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเทียนชัย  จูเจี่ย

นางสมพร  ลำเจียก

น.ส.ณัฐนาถ  ชมภูสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 255 ภาพการติดตามผลการดำเนินงานคลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

เตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปี 2558

IMG_1672

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ภายใต้คำที่ว่า “เชิดชูสถาบัน รู้จักกัน รู้รักสามัคคี มีวินัย ใส่ใจวิชาการ” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติที่ดีต่อสถาบัน รู้จักการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในโรงเรียนสว่างแดนดินได้อย่างเข้าใจและมีความสุข ผู้อำนวยการ สถาพร โชว์สูงเนิน  ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_1632IMG_1639IMG_1675IMG_1681IMG_1649IMG_1711
IMG_9282IMG_9269IMG_9300

FacebookTwitterGoogle+Email